วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษกิจพอเพียงฯ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง..ราชบุรี ในการอบรมครั้งนี้ 
วิทยากรให้ความรู้เรื่องแผนการสอน     ผศ.ดร.วิวรรธน์   จันทร์เทพย์ (อ.วรรธน์)
วิทยากรให้ความรู้เรื่องเว็บบล็อก           อ.สุจิตรา   จันทร์ลอย (อ.แจ็ค)
                                                              อ.สุธิดา   ชูเกียรติ (อ.แอม)
โดยโรงเรียนที่เข้าอบรม ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลบางแพ     อ.บางแพ
2. โรงเรียนเทศบาลวัดโชค   อ.โพธาราม
แนะนำมหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗  เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด  "วิทยาลัยหมู่บ้าน"
ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ

๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ  เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง  ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี  โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัวดอกไม้ประจำตัว
 
ชื่อ         นางประทุม       นามสกุล    เตียงเกตุ
ชื่อเล่น            ครูเอื้อง 
ภูมิลำเนา       อ.โพธาราม     จ.ราชบุรี
ตำแหน่ง        ครู ชำนาญการพิเศษ

สอนที่           โรงเรียนอนุบาลบางแพ
e-mail  :  Tumm2508@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อัพ....ตนเอง

           สวัสดีค่ะ.... เพื่อนร่วมงานทุกท่าน......ปิดเทอมคงได้พักผ่อนกันบ้างแล้วนะคะ....คิดถึงเพื่อน ๆ บ้างไหม ?   บางคนไปเที่ยวในที่สวยงาม  ... บ้างก็ไปทะเล.... บ้างก็ไปภูเขา... แต่เราประทับใจมาก ๆ .....เมื่อไปบ้านครูทองสุก ....ไกล... จริง ๆ  แต่งานนี้ ...... ทุกคนอิจฉาครูวิชาดามาก....ที่มีเด็กมาเยี่ยม....
ตอนนอนหลับ.....แต่เราไม่อยากเจอแบบนั้นหรอกนะ......ครูวิ ....กลัว... จ้า......
          วันนี้ก็กลับมาพบกัน....... เพื่อเพิ่มความไฮเทคให้กับตนเอง......สนุกไหมคะ   ? ได้ฝึกทำ weblog ..จากที่ไม่มีความรู้เลย... ก็สามารถทำได้...รู้สึกภูมิใจ...คุณครูท่านอื่นๆ..ก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกัน.. จริงแมะ.... ต่อไปโรงเรียนของเรา...จะต้องติดต่อกันทาง web  เท่านั้นนะ ... ก็จะได้เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี......แน่นอน..... จริง ปล่าว..ฮิ...ฮิ...เอิ๊ก........แฮ๋
          ได้ฟังอาจารย์บรรยายแล้ว ... รู้สึกดี..มาก..มาก.. ไปเรียนต่อปริญญาโท กับ อาจารย์  กันไหม ?
ใครจะไป ... ยกมือขึ้น ... ครูนงลักษณ์ยกมือเป็นคนแรกเลยนะ........เฮ้..เฮ้...เฮ้...